§ 1. Postanowienia wstępne

1. Strona internetowa wraz ze sklepem, dostępna pod adresem internetowym https://zmasowanedobro.pl administrowana jest przez Tadeusza Meissnera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZMASOWANE DOBRO, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9570939380, REGON: 366234958
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów Serwisu i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz zasady wykonywania rezerwacji wizyt w Gabinecie Zmasowane Dobro poprzez system rezerwacji w Serwisie.

§ 2. Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZMASOWANE DOBRO Tadeusz Meissner, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9570939380, REGON: 366234958
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów lub rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zmasowanedobro.pl
5. Serwis – strona internetowa zmasowanedobro.pl wraz ze wszystkimi dostępnymi w niej funkcjonalnościami.
6. Umowarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11. Produkt – dostępny w Sklepie Bon podarunkowy (nazywany również Zaproszeniem lub Voucher-em) na usługę będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. Voucher/Zaproszenie – dokument w formie papierowej lub elektronicznej (pliku komputerowego typu PDF) otrzymany po wykonaniu transakcji zakupu, potwierdzający opłatę za Produkt oraz uprawniający Konsumenta do rezerwacji i realizacji Usługi. Zaproszenie ważne jest wyłącznie razem z numerem zamówienia (zasada ta jest opisana również na stronie każdego produktu w Sklepie. Obowiązek rezerwacji Usługi leży po stronie klienta. Rezerwacja terminu wykonania Usługi może być nie później niż w terminie zawartym w treści Zaproszenia, liczonym od daty zakupu. Zastrzega się, że Usługi rezerwowane tuż przed terminem upływu ważności Vouchera mogą nie zostać zrealizowane z przyczyn niezależnych (brak wolnych terminów).
13. Usługa – konsultacja lub masaż (opisana/y w Voucherze/Zaproszeniu) w siedzibie Sprzedawcy bądź w miejscu wskazanym przez klienta, w zależności od opisu Produktu sprecyzowanego przez Sprzedawcę. Realizacja usługi powinna mieć miejsce nie później niż w terminie zawartym w treści Zaproszenia, liczonym od daty zakupu i odbywa się po wcześniejszej rezerwacji terminu wykonania Usługi. Obowiązek rezerwacji terminu leży po stronie Klienta.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
15. Rezerwacja terminu – umówienie się na konkretny termin wizyty w Gabinecie Zmasowane Dobro za pośrednictwem systemu rezerwacji (nakiedy.pl) lub w inny sposób (wiadomość e-mail, inna wiadomość elektroniczna, Sms).

§ 3. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Leona Droszyńskiego 28A 80-381 Gdańsk (w Szkole Yogi Zofii Netter)
2. Adres e-mail Sprzedawcy: tadeusz@zmasowanedobro.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 514 312 977
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 77 1140 2004 0000 3102 7726 5377
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-20. Sprzedawca zastrzega, że w niektórych przypadkach (praca z klientem) nie odbiera telefonów, zazwyczaj oddzwania na wyświetlony numer w najszybszym możliwym terminie.

§ 4. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Opera, Firefox, Chrome, Safari lub inną
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
2. Do otwarcia elektronicznych wersji Voucherów zakupionych w sklepie potrzebny jest program obsługujący pliki o rozszerzeniu „PDF”, taki jak przeglądarka internetowa lub inny program przystosowany do tego celu.

§ 5. Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wejść na stronę internetową Sklepu;
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
3. na następnej stronie można kontynuować zakupy kolejnych Produktów lub kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
4. teraz należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, opcjonalnie dane do faktury;
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;

6. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”

7.  Opłacić transakcje poprzez system pośredniczenia płatności.

§ 7. Zasady rezerwacji terminu wizyty poprzez system rezerwacji on-line

System rezerwacji dostępny w Serwisie jest zapewniany przez firmę medfile.pl . Właściciel Serwisu zmasowanedobro.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy leżące po stronie dostawcy systemu rezerwacji.

W celu umówienia wizyty należy:
1. wejść na stronę internetową zmasowanedobro.pl;
2. wybrać zakładkę „Rezerwuj”;
3. następnie należy wybrać odpowiedni zabieg, będący przedmiotem rezerwacji terminu ;
4. teraz należy wybrać odpowiedni termin, tj godzinę spotkania, konkretnego dnia;
5. wypełnić pola formularza z danymi (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz zaznaczyć akceptacje Regulaminu.
6. kliknąć przycisk „Zarejestruj się”;
7. Po prawidłowym dokonaniu rezerwacji zostanie wysłana automatyczna wiadomość SMS z potwierdzeniem rezerwacji, opcjonalnie wiadomość e-mail;

§ 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności w Sklepie

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. przesyłka elektroniczna w postaci odnośnika do pliku komputerowego dostępnego po złożeniu zamówienia oraz w wiadomości e-mail otrzymanej po zamówieniu.
b. opcjonalny odbiór osobisty papierowego Vouchera pod adresem Sprzedawcy, WYŁĄCZNIE po wcześniejszym umówieniu przed dokonaniem zakupu..
2. Podczas składania zamówienia Klient może skorzystać z płatności elektronicznej, obsługiwanej przez pośrednika płatności tpay.com.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Dostarczenie produktu w postaci elektronicznej (pliku komputerowego) ma miejsce automatycznie po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż drogą elektroniczną (plik komputerowy) Produkt zostanie przygotowany do odbioru osobistego w terminie ustalonym wspólnie przez Sprzedawcę i Klienta za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie w terminie do 7 dni roboczych.

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi (otrzymanie wiadomości e-mail z voucherem w postaci pliku PDF lub otrzymania przesyłki listownej) lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy  – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

§ 11. Reklamacja i gwarancja

1. Klient jest informowany na stronach Sklepu o cechach Produktu, w tym dacie ważności Produktu równoznacznej z możliwym terminem rezerwacji i realizacji Zaproszenia.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Wszelkie reklamacje związane z bonem „ZAPROSZENIE NA MASAŻ”  będą rozpatrywane indywidualnie przez Klienta w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Sprzedawcy pisemnej reklamacji przez Klienta.
4. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Gabinecie „Zmasowane Dobro” pod adresem ul. Droszyńskiego 28A (w Szkole Yogi Zofii Netter), 80-381 Gdańsk w godzinach jego otwarcia, po wcześniejszym umówieniu. Można również przesłać na adres Zmasowane Dobro Tadeusz Meissner ul. Droszyńskiego 28A (w Szkole Yogi Zofii Netter), 80-381 Gdańsk, za pośrednictwem listu.
5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, poprawny adres poczty elektronicznej, na który będzie wysłana odpowiedź na reklamację, datę zakupu „ZAPROSZENIA” wraz z numerem zamówienia (nr w wiadomości e-mail otrzymanym po zakupie), dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także wskazanie przez Użytkownika. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy „Zaproszenie”.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12. Dane osobowe w Serwisie

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca oraz w przypadku rezerwacji on-line firma medfile.pl zapewniająca rezerwacje elektroniczne..
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Rezerwacji on-line oraz Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, lub/i w celu rezerwacji terminu wizyty w Gabinecie, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcą danych osobowych Klientów Sklepu internetowego i/lub rezerwacji on-line są również wybrane przez Sprzedawcę podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie internetowym (serwis tpay.com).
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy na adres e-mail podany w § 3 pkt 2.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy lub brakiem możliwości rezerwacji terminu wizyty w systemie rezerwacji on-line.
6. Szczegóły dotyczące pozyskiwania danych poprzez Serwis znajdują się w Polityce prywatności Serwisu.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.